Skip to content. | Skip to navigation

Sections

Did you not find what you were looking for? Try the Advanced Search to refine your search.

Search results 40 items matching your search terms

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

File FMA Ntchisi Mponda Block- Chichewa
Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo
File FMA Ntchisi Msankhire Block- Chichewa
Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo
File FMA Ntchisi Nyanga Block- Chichewa
A management plan to facilitate community management of forests and access to forest resources on public and customary land
File FMA Ntchisi Nyanja Block- Chichewa
Ndondomeko yopereka mphavu ndi udindo kwa anthu zosamalira nkhalango zotetezedwa, ndi kugwiritsa bwino ntchito zinthu zopezeka mnenemo
File Kugwiriska ntchito nthowa za kalyero zakwenera kuti tilizge panthazi thadzi la bamama na bana
Buku ili lina na uthenga gha ndondomeko izo zikulutisya pa nthazi vyakukhumbikwa pa karyelo kakwenela.
File Ndondomeko yikuru mwakudumura yakudangilira ntchito yakulimbikiska kulya kwakwenelera nakwakukwanira
Kabuku ka ndondomeko zapadera zomwe ziwongolere ntchito yolimbikitsa kadyedwe koyenera m’dziko muno
File Bukhu Lothandizira Kulondoloza Ntchito za Migodi
Bukhu lofotokoza ndondomeko zoyenera kutsatidwa ndi olondoloza komanso ogwira ntchito za migodi. A mining accountability monitoring tool.
File A Summary of the Malawi National Guidelines on Integrated Catchment Management and Rural Infrastructure
A combined Chichewa and English summary of the national guidelines on integrated catchment management in Malawi.These guidelines address the environmental ...
File Tiyeni Titenge Mbali Poteteza Nkhalango Zathu
Bukuli likufotokoza zakufunika kwa nkhalango mu dziko lathu. Komanso kupereka maganizo panjira zimene anthu tingatengepo mbali kuteteza nkhalango zathu.
File Kuphika Mwamakono Kuti Nkhalango Zathu Zitetezeke
Bukuli likufotokoza za ubale wa nkhalango ndi mphavu zamagesi ophikira ndi kutenthesera pakhomo. Likupereka maganizo panjira zimene anthu tingatengepo mbali ...
Back to Top